Photo of teacher

Đinh Lê Hoàng

DevOps & Infrastructure Engineer tại IFI Solution

Học vấn

Đại học FPT

Chuyên ngành: Kỹ sư phần mềm (Cử nhân)

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

AWS

Bash script

Linux

Docker

Jenkins

Git

Kubernetes / Helm

Terraform

Prometheus - Grafana - Alertmanager

Java Core/ Java Web

Công tác

Công ty TNHH Rikkeisoft 6/2019 - 5/2020

  • Java Backend developer

FPT Software 10/2020 - 9/2021

  • DevOps Engineer

IFI Solution 9/2021 – Hiện nay

  • Devops engineer & Infrastructure engineer

Techmaster 1/2022 – Hiện nay

  • Giảng viên Devops