Photo of teacher

Nguyễn Đào Anh Khoa

Over 5 years of experience in Software Engineer and 3 years of experience in DevOps and Cloud Engineer.

Học vấn

ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

AWS: ECS, S3, EC2, SQS, SNS, CloudFormation, CloudWatch, RDS, Lambda, IAM, SSM, …

DevOps tools: Jenkins, Ansible

Database: PostgresSQL

Tensorflow, Java, Python, C++, Flutter, Swift

Javascript, Golang, Ruby on Rails

Công tác

FPT Software 08/2019 - Hiện tại

  • DevOps/Cloud Engineer

Paditech 09/2021 - 02/2022

  • DevOps/Cloud Engineer

LINKBAL INC02/2019 - 08/2021

  • DevOps/Cloud Engineer