Photo of teacher

Nguyễn Đình Hiếu

Hơn 3 năm kinh nghiệm tư vấn, triển khai trên AWS

Học vấn

Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội

Chuyên ngành:Hệ thống thông tin

Chứng chỉ :

AWS Certified Solutions

AWS Certified Solutions

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

AWS Cloud: Solution Consulting, Networking, Migration, Data Warehousing, ..

Databases etc: MySQL, PostgreSQL, Redshift, ...

Programming: Python, Bash

Operating Systems: Windows, Ubuntu, MacOS.

Công tác

EcloudValley 2022 - nay

  • Solution Architect

OSAM international limited company2019 – 2022

  • Cloud Solution consultant