Photo of teacher

Hà Xuân Tài

Hiện đang làm PHP TeamLead, AWS Solution Architect tại NTQ SOLUTION , IT Teamleader tại NORTHERN GREENLAND REAL ESTATE (08/2017 - 02/2019), Developer, Startup tại NEWSOFT VIET NAM JSC ( 04/2014 - 08/2017 )

Học vấn

ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

PHP: Lavarel framework, Phalcon framework

VueJS, Nodejs

Cloud: AWS, GCP, Azure, Oracle

Service: Nginx, Apache

Platforms: Windows, Linux, Centos

Electron, Chrome extension, Jenkins, Husky (git hooks) to build linter

Công tác

NTQ SOLUTION 02/2019 - Hiện tại

  • PHP TeamLead, AWS Solution Architect

NORTHERN GREENLAND REAL ESTATE 08/2017 - 02/2019

  • IT Teamleader

NEWSOFT VIET NAM JSC08/2014 - 08/2017

  • Developer, Startup